Wersja PDF

Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego Thebooks.pl
§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Thebooks.pl, dostępny pod adresem internetowym Thebooks.pl,
prowadzony jest przez Pawła Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Thebooks.pl Paweł Woźniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP
9512234390, REGON 367320298.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz
zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem
Sklepu.
§ 2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna pr owadząca działalność gospodarczą pod firmą Thebooks.pl
Paweł Woźniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512234390.,
REGON 367320298
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
Thebooks.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Puławska 140 lok 56. 02-624 Warszawa.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: pawelwozniak@thebooks.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 507 924 492
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07 1240 1125 1111 0010 7379 3734
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie oraz w soboty
w godzinach: 11:00 - 19:00.
§ 4
Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
aktualizowaną regularnie.
b. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane
siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu
internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień
przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po
założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie
niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz
koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient
jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w
§3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do
koszyka” (Add to Basket);
b. Klinkąć przycisk „Zobacz Koczyk” (View Basket), po weryfikacji zamówienia: „Przejdź do
kasy” (Proceed to checkout) lub Zamówienie(Checkout) oraz “Kupuję i Płacę” (Place
Order).
c. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych klienta opłacającego zamówienie – Imię i Nazwisko
oraz dane adresowe or ew. Nazwę i NIP firmy przy życzeniu faktury(bez vat). Jeżeli adres
doręczenia różni się od podanego wcześniej należy zaznaczyć tą opcję i wpisać adres na
który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie.
f. Kliknąć przycisk „Place order” lub “Kupuję i Płacę”.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa – Pocztex 48.
b. Przesyłka kurierska - dpd.
c. Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy w godzinach otwarcia.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Za pośrednictwem usługi “Przelewy 24”
c. Przy odbiorze - dostępne tylko w przypadku odbioru osobistego
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie
internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu
Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. Płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.
b. Płatności za pomocą usługi Przelewy24, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w
terminie 15 min - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
c. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany
przez Sprzedawcę w ciągu 48 godziny roboczych liczonych od zaksięgowania płatności po stronie sprzedawcy.
d. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru najpóźniej następnego dnia roboczego w godzinach otwarcia sklepu.
4. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania
rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pomocą opcji „Przelewy 24”, od
momentu wykonania płatności
c. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym –
od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi
lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez
Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną
poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. dane kontaktowe Sprzedawcy zostały
określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6. Skutki odstąpienia od Umowy:
7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.
9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle
Produkt przed upływem terminu 14 dni.
12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,
jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany
pocztą.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są używane lub nowe Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu.
2. W przypadku wystąpienia wady, nie uwzględnionej w opisie, zakupionego u Sprzedawcy
towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie
cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej
wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą
towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za
uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
korespondencyjny podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu
wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://thebooks.pl/polityka-prywatnosci/
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w
zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O
każdej zmianie Sprzedawca poinformuje wyraźnym komunikatem na swojej stronie internetowej.
2. Wszystkie uwagi/pytania czy sugestie dotyczące tego regulaminu lub działalności sklepu uprzejmie prosimy kierować pod adres email: pawelwozniak@thebooks.pl lub telefonicznie pod nr +48 507 924 492.